@บริการของเรา

@การรับรองเอกสาร
@เราแปลและรับรองเอกสารเช่น หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ ทะเบียนบ้าน มรณบัตร สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หนังสือรับรองการทำงาน อัตชีวประวัติ วุฒิบัตรการศึกษา รายงานทางการแพทย์ ใบขับขี่ ใบกำกับภาษี โฉนดที่ดิน หนังสือเดินทาง และหนังสือแสดงตนอื่นๆ เอกสารการเข้าเมือง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หนังสือจดทะเบียนผู้ผลิต และอื่นๆ
@เอกสารทั้งหมดจะได้รับการส่งโดยพนักงานส่งเอกสารพิเศษไปยังศาลแขวง กระทรวงการต่างประเทศ สถานทูตที่เกี่ยวข้อง และศูนย์ประสานงานในประเทศไต้หวันเพื่อรับการรับรองหรือการแต่งตั้ง


 
Copyright © 2005-2016. Transmaster Translation Company. All rights reserved.