@บริการของเรา

@การแปล
@เราให้บริการการแปลมากกว่า 40 ภาษา คือ ภาษาจีน (รวมถึงอักษรจีนตัวเต็มและตัวย่อ) ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ภาษามาเลเซีย ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาเลียน ภาษาโปรตุเกส ภาษาสวีดีซ ภาษาละติน ภาษาอาระบิก ภาษารัสเซีย ภาษาดัทซ์ และอื่นๆ

@เรามีความเชี่ยวชาญในสาขาที่หลากหลายรวมถึง เอกสารด้านการค้า ข้อกฎหมาย เอกสารการประชุม ข้อมูลด้านเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ คู่มือและคำแนะนำในการทำงาน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า การแพทย์ เภสัชวิทยา ชีวเคมี วิศวกรรมโยธา การตกแต่งภายใน การตรวจคนเข้าเมือง การลงทุน เป็นต้น

 
Copyright © 2005-2016. Transmaster Translation Company. All rights reserved.